Τροποποίηση σύμβασης Δημοσίου Έργου ήσσονος αξίας

ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα 2106452883 2106458266 6973790219 στο email: info@dimosia-erga.com κ. Μπόζο Δημήτρη

Οι ήσσονος ή ελάσσονος αξίας (άλλως μη ουσιώδεις ή «de minimis») τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης είναι εκείνες που εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση, αποτελούν υποκατηγορία των συμπληρωματικών συμβάσεων και γίνονται αποδεκτές χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να συναφθεί μία τροποποιητική σύμβαση ήσσονος αξίας είναι οι κάτωθι:

 1. η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών και συγκεκριμένα:
  • του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016
  • του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016
 2. η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη
  • του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσίας
  • του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργου
 3. η τροποποίηση να μη μεταβάλλει τη συνολική φύση, το είδος και το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Σε περίπτωση περισσότερων διαδοχικών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, το σύνολο της αξίας τους αθροιστικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά, ενώ το γεγονός ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων συνεπάγεται ότι η αξία τους εμπεριέχεται στο 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δεν υπολογίζεται επιπρόσθετα του ποσοστού αυτού.

Ο Κύριος του Έργου προκειμένου να συνάψει τροποποιητική σύμβαση ήσσονος αξίας με τον ανάδοχο προβαίνει στον έλεγχο της πλήρωσης ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται όλες σωρευτικά, ενώ δεν ελέγχει την ικανοποίηση των επιπρόσθετων απαιτήσεων που τίθενται για τη σύναψη άλλων επιτρεπόμενων εκ του νόμου τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης.

Όσον αφορά δε τη διαδικασία σύναψης τροποποιητικής σύμβασης ήσσονος αξίας που αφορά σε δημόσια σύμβαση έργου απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αιτιολογικής έκθεσης και εισηγητικής έκθεσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, υπογραφή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από τον ανάδοχο, θετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του Κυρίου του Έργου περί έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης της τροποποιητικής σύμβασης, κατάθεση συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης (εκτός Φ.Π.Α.) και υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του αναδόχου αυτού.

Τέλος, οι τροποποιητικές συμβάσεις ήσσονος αξίας δεν υπάγονται καταρχήν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακόμα και εάν η αρχική σύμβαση υπήχθη σε αυτόν. Περίπτωση υπαγωγής τροποποιητικής σύμβασης στον έλεγχο νομιμότητας του ανώτατου δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας αποτελεί εκείνη με την οποία τροποποιείται αρχική σύμβαση, η αξία της οποίας υπολειπόταν του ορίου του ελέγχου, εάν με την γενόμενη τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το όριο ελέγχου από το Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140