Σύσταση Τεχνικής εταιρείας ΙΚΕ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ΙΚΕ, έχει σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα έναντι των προσωπικών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία για ετήσια κέρδη άνω των 50.000 ευρώ. Πλεονέκτημα της επίσης είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων της.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (eΥΜΣ) & χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα πρότυπα καταστατικά καθώς και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο, μπορούμε πλέον να συστήσουμε μια ΙΚΕ ταχύτατα (σε λιγότερο από 60 λεπτά).Αναλαμβάνουμε την σύσταση τεχνικών & μελετητικών ΙΚΕ, καθώς και την τήρηση του λογιστηρίου τους, έχοντας 25 ετή εμπειρία στο αντικείμενο! Η μετατροπή προσωπικών επιχειρήσεων Ο.Ε. & Ε.Ε.Ε σε ΙΚΕ είναι επίσης μια σχετικώς απλή διαδικασία. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  και πληροφορία στα: 2106452883, 2016458266, 2106411675, 6973790219 info@dimosia-erga.com. Η αρχική ενημέρωση παρέχεται απολύτως ΔΩΡΕΑΝ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης ΙΚΕ οδηγεί αυτομάτως στα κάτωθι:

 • Άμεση απόδοση ΑΦΜ & εγγραφή στην Δ.Ο.Υ.
 • Άμεση απογραφή στο ΓΕΜΗ & απόδοση αριθμού μητρώου.
 • Άμεση χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΓΕΜΗ
 • Άμεση εγγραφή & απόδοση αριθμού μητρώου επιμελητηρίου.
 • Αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για τους διαχειριστές.
 • Αυτόματη έκδοση βεβαίωσης & ανακοίνωσης σύστασης (e- ΥΜΣ)
 • Έκδοση προσωρινού κλειδαρίθμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου για την έκδοση κωδικών εισόδου στην μερίδα taxis net της εταιρείας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού πληρωθεί (ηλεκτρονικά) η ετήσια συνδρομή τήρησης μερίδας ΓΕ.ΜΗ 100 €, μπορείτε να προβείτε στην έκδοση γενικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικού εκπροσώπησης & αντιγράφου καταστατικού της εταιρείας, με κόστος έως 15 €, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε για την άμεση έκδοση (εταιρικού) τραπεζικού λογαριασμού όψεως.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια, συναρτήσει των αρχικών εξόδων & επενδύσεων της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% (ΦΣΚ) δεν επιβάλλεται στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, οφείλεται όμως σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η κατάθεση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την λήψη ΑΦΜ, σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και με αιτιολογία «κατάθεση αρχικού εταιρικού κεφαλαίου».
 • Εντός 30 ημερών θα πρέπει επίσης να δηλωθεί η ιστοσελίδα όπου θα ανεβαίνουν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Τα κατά προσέγγιση κόστη είναι (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): Τα κατά προσέγγιση κόστη είναι (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):
 • Κατοχύρωση domain.gr (καλό θα ήταν να είναι ο διακριτικός σας τίτλος) 26,74 €
 • Hosting για ένα έτος 62 €
 • Παραμετροποίηση σελίδας (διαμόρφωσης ενότητας καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων + emails) 148,80. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική παραμετροποίηση για την κατασκευή της ιστοσελίδας της επιχείρησης σας την οποία επίσης αναλαμβάνουμε.
 • Έχουμε πλέον την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης και για τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΑΕ.

Για την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Διαχειριστών
 • % εταίρων στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
 • Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο (σε μετρητά ή σε είδος π.χ. εισφορά ακινήτου, Εξωκεφαλαιακές – Εγγυητικές εισφορές)
 • Κωδικούς taxis των εταίρων & του διαχειριστή της ΙΚΕ
 • Αριθμούς ΑΜΚΑ εταίρων & διαχειριστών
 • ΚΑΔ κωδικούς δραστηριότητας επιχείρησης
 • Αριθμούς δελτίων ταυτότητας εταίρων & διαχειριστών
 • Πλήρη στοιχεία της έδρας της επιχείρησης, ηλεκτρονικά θεωρημένο μισθωτήριο.

Φορολογία πρώτης χρήσης ΙΚΕ 2021 (απλουστευμένο παράδειγμα, cash flow basis)

Δεδομένα, σταθερές:

 • 50.000 € κέρδος προ φόρων
 • Για την πρώτο έτος, διαχειριστική χρήση λειτουργίας.
 • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 22% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).
 • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 5% επί των μερισμάτων.
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για τις 3 πρώτες χρήσεις = 50 %
 • Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων = 5%
 • Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.
 • Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ανάλυση Φορολογίας πρώτης χρήσης ΙΚΕ 2021 (απλουστευμένο παράδειγμα για λόγους κατανόησης):

 • Κέρδος προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) = 50.000 €
 • Φόρος εισοδήματος = 50.000 € x 22% = 11.000 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 50% x 11.000 € = 5.500 €
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 16.500 €
 • Κέρδος μετά φόρων = 50.000 € – 16.500 € = 33.500 €
 • Τακτικό Αποθεματικό = 33.500 € x 5% = 1.675.00 €
 • Υπόλοιπο προς Διανομή = 31.825,00 €
 • Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 31.825,00 € ως μέρισμα στους εταίρους. Σημείωση: το % διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.
 • Φόρος μερίσματος = 31.825,00 x 5% = 1.591,25 €
 • Καθαρό αποτέλεσμα = 30.233,75 €
 • % Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 30.233,75/ 50.000 = 60.5%.
 • Αναμένεται μείωση του συντελεστή φορολογία κερδών από το 22% στο 20% για το 2022.

ΕΦΚΑ Διαχειριστή ΙΚΕ:

Από το 2020 οι εισφορές των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των διαχειριστών ΙΚΕ, για την κύρια ασφάλιση άλλαξαν. Δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης.

Επίσης, αποσυνδέθηκαν πλήρως από το ύψος του κατώτατου μισθού. Δίνεται έτσι το δικαίωμα στους επιχειρηματίες & διαχειριστές εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση (πλέον της κατώτερης – υποχρεωτικής). Φυσικά υψηλότερες εισφορές θα οδηγούν και υψηλότερη προσδοκώμενη σύνταξη.

Νέες ασφαλιστικές κλάσεις:

·       1η κατηγορία (κατώτερη – υποχρεωτική): 220 ευρώ.

·       2η κατηγορία 262 ευρώ το μηνά

·       3η κατηγορία 312 ευρώ το μήνα

·       4η κατηγορία 373 ευρώ το μήνα

·       5η κατηγορία 445 ευρώ το μήνα

·       6η κατηγορία 576 ευρώ το μήνα και

·       7η κατηγορία, που θα αφορά νέους ασφαλισμένους, για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης τους, στα 136 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής είναι παραλλήλως ασφαλισμένος, δεν θα οφείλει ποσό > των 10 €  υπέρ του ΟΑΕΔ.

Οι λογιστικές & φοροτεχνικές μας υπηρεσίες, ενδεικτικά:

 • Οργάνωση λογιστηρίου.
 • Τήρηση λογιστηρίου.
 • Τήρηση Μισθοδοσίας.
 • Έλεγχος λογιστικών εργασιών και υποχρεώσεων, καθώς και μισθοδοσίας.
 • Υποβολή  φορολογικών δηλώσεων προς ΑΑΔΕ και Δ.Ο.Υ.
 • Υποβολή δηλώσεων προς ΕΦΚΑ.
 • Γνωστοποιήσεις και Υποβολές προς Επιθεώρηση Εργασίας & ΟΑΕΔ.
 • Ενάρξεις/Απογραφές και μεταβολές στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
 • Κλείσιμο Ισολογισμού: Αναλυτική οικονομική έκθεση.
 • Σύνταξη και Υποβολή ανακοινώσεων προς Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
 • Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.
 • Φορολογική & οικονομική συμβουλευτική (quarterly pro forma update).
 • Εσωτερικός έλεγχος. (Quarterly reporting). Ετήσιο tax compliance report.

Η οριστική μηνιαία αμοιβή τήρησης λογιστηρίου διαμορφώνεται με βάση τον όγκο εργασίας (αριθμό παραστατικών, αριθμό εργαζομένων, αριθμό απαραίτητων δηλώσεων).

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα πλαίσια της τήρησης λογιστηρίου, είναι total quality service oriented, αναγνωρίζοντας πως στην αγορά διατίθενται υπηρεσίες απλής καταχώρησης παραστατικών.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν δεσμεύεται με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης. Εφόσον επιθυμεί την αλλαγή εταιρείας παροχής λογιστικών υπηρεσιών, μας ενημερώνει 21 ημέρες (notice) πριν, ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε σε άλλη λογιστική επιχείρηση με απαραίτητη την σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140