Τήρηση & επίβλεψη λογιστηρίου

Από 100 ευρώ ατομική, από 300 ευρώ ΙΚΕ