ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή & αναθεώρηση Μελετητικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΜΕΔΕ & ιδιωτικών έργων ΜΗΜΕΙΔΕ, του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.