ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. & ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

Εγγραφή και αναθεώρηση στα μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων έργων ΜΗΕΕΔΕ & Ιδιωτικών έργων ΜΗΕΕΙΔΕ του Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων τεχνικών έργων ΜΗΕΤΕ.