Εύρεση στελεχών – πτυχίων Μ.Ε.Κ & Μ.Ε.Μ

Για την στελέχωση εργοληπτικών με στελέχη του ΜΕΚ και μελετητικών επιχειρήσεων με στελέχη του ΜΕΜ του ΜΗΕΤΕ