Ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων – Έργων

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com.

Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36, τεύχος Α΄-09/03/2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, έργων, σε τροποποίηση του ν. 4412/2016.

Δεδομένου του πλήθους των αλλαγών θα ακολουθήσουν μελλοντικές ενημερώσεις & προσθήκες.

Δυνάμει του ν. 4782/2021 τροποποιήθηκε μεγάλο μέρος των διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως:

 • Καταργείται η χρήση του ΤΕΥΔ και η προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη θα γίνεται πλέον μέσω ΕΕΕΣ, το οποίο δύναται να φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές, ενώ αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και στη συνέχεια να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
 • Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα συνυποβάλλει με το ΕΕΕΣ.
 • Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην εκείνων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται από τον οικονομικό φορέα το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης υπολογίζονται σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 • Η ΕΑΑΔΗΣΥ θα τηρεί μητρώο αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι τελεσίδικες δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού των οικονομικών φορέων.
 • Η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παράσχει διευκρινήσεις, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται οι προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ενώ οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, θα αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης, οι οποίες δε μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης, το οποίο θα υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και τον επιβλέποντα, ο δε επιβλέπων θα διορθώνει το ημερολόγιο (αν απαιτείται) και θα το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο εργασίμων ημερών. Σημειώνεται ότι οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό αλλά θα συνεκτιμώνται με τα λοιπά έγγραφα.
 • Η σύμβαση θα συνάπτεται με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Η επίβλεψη του έργου δύναται να ασκείται από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (Ι.Φ.Ε.), τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
 • Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής σε αυτή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό, ενώ κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό. Τα νέα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.
 • Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00€ να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού τη μελέτη κατασκευής του έργου.
 • Εάν προσφέρων έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πλέον γνωστοποιεί στους υπόλοιπους  προσφέροντες τις σχετικές πληροφορίες, αποκλείει τον εμπλεκόμενο και ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ΕΑΑΔΗΣΥ.
 • Καταργείται ως λόγος αποκλεισμού η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας, για την οποία έχει επιβληθεί πρόστιμο από το ΣΕΠΕ με δεσμευτική ισχύ.
 • Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα τηρείται ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο), στο οποίο θα εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες που εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δημόσιων έργων και το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια και βαθμούς ανά κριτήριο.
 • Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ).
 • Γίνεται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις εκτιμώμενης αξία ανώτερης των 30.000,00€.
 • Η αντικατάσταση του φορέα (στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων) που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων διαφέρει από διάταξη σε διάταξη, καθώς προβλέπονται τρεις διαφορετικοί χρόνοι έναρξης ισχύος: 09/03/2021, 01/06/2021 και 01/09/2021.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,

Uncategorized

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com