Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου” και Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13.01.2009 (ΦΕΚ125/Β/27.01.2009): “Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)”, καθώς και στο ISO 10005: 2018 Guidelines for Quality Plans, Inspection and Test Plans, Method statements, check lists).

Το Π.Π.Ε. είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις σχετικές με την ποιότητα ειδικές πρακτικές, τους πόρους και την αλληλουχία δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση μ’ ένα συγκεκριμένο έργο.

  • Ενσωματώνει και κωδικοποιεί τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.
  • Περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες.
  • Περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου.
  • Καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.
  • Καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του Μητρώου του Έργου).
  • Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία , το χειρισμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τη προστασία του Περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με την Qsolutions, αναλαμβάνουμε το σύνολο διαδικασιών, ενεργειών για  την πλήρη τεκμηρίωση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων.

H Qsolutions είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται από το 2011 στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης της Ποιότητας, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Αίτηση απονομής σύνταξης μηχανικού e-ΕΦΚΑ

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις εξελίξεις αναλαμβάνει την υποβολή & παρακολούθηση  της ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος  αναπηρίας), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό

Uncategorized

Ν. 4782/2021 τροποποιήσεις Ν. 4412/2016

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com. Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν.

Uncategorized

Μερική διάσπαση τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές