Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου” και Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13.01.2009 (ΦΕΚ125/Β/27.01.2009): “Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)”, καθώς και στο ISO 10005: 2018 Guidelines for Quality Plans, Inspection and Test Plans, Method statements, check lists).

Το Π.Π.Ε. είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις σχετικές με την ποιότητα ειδικές πρακτικές, τους πόρους και την αλληλουχία δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση μ’ ένα συγκεκριμένο έργο.

  • Ενσωματώνει και κωδικοποιεί τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.
  • Περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες.
  • Περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου.
  • Καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.
  • Καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του Μητρώου του Έργου).
  • Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία , το χειρισμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τη προστασία του Περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με την Qsolutions, αναλαμβάνουμε το σύνολο διαδικασιών, ενεργειών για  την πλήρη τεκμηρίωση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων.

H Qsolutions είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται από το 2011 στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης της Ποιότητας, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Μπόζος Δημήτρης

dimitris@dimosia-erga.com

info@dimosia-erga.com

210 6452883 210 6458266 6973790219

 

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.: Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η,