Παράταση ισχύος ΜΕΕΠ από την 1/9/2021 έως την 31/12/2022

Αξιότιμοι,

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1034\27-7-2021, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/9/2021 έως την 31\12\2022.

Νέες εγγραφές καθώς και αναθεωρήσεις ΜΕΕΠ θα γίνονται υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο.  Παραθέτουμε το σχετικό κείμενο και αναμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Άρθρο 2

Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και Παρ. άρθρου 65 π.δ. 71/2019

  1. Οι προθεσμίες των παρ. και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνονται και οι παρ.1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«Ι. Αναστέλλεται ισχύς των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 3, περ. παρ. 3 και παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α 112), από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

  1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εγγραφή μεταβολή εγγεγραμμένων Μητρώο Μελετητών, Μητρώο Γραψείων Μελετών, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμψωνα τις προισχύουσες του π.δ. διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραψείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως 31η.12.2022.».
  2. Η παρ. 2 του άρΘρου 39 του π.δ. 7 1/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραψείων Μελετών, που είναι ισχύ κατά 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019 χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέωσης όπως προβλέπεται στις παρ. έως 3 του άρΘρου ΙΟ και άρθρο του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).

  1. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροποποιείται ως προς τις διαλαμβανόμενες προθεσμίες και τις προϋποθέσεις ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.ΕΠ. και των πτυχίων των εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων, ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων που είναι ισχύ κατά 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης όπως προβλέπεται παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, πάροδο παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραψής Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών’Εργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα τα ισχύοντα μέχρι 3η Ιουλίου 2019, ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η».

  1. Βεβαιώσεις εγγραφής —πτυχία που εκδόθηκαν 3η Ιουλίου 2019 και είναι ισχύ έωςΣεπτεμβρίου 2021 παρατείνονται αυτοδίκαια έως 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εψόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού Πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019.
  1. Οι περιπτώσεις διαγραφής από Μητρώο Μελετητών, Μητρώο Γραφείων Μελετών, Μ.Ε.Κ και Μ.Ε.ΕΠ., εξετάζονται αντίστοιχα σύμφωνα τα άρθρα 9, 20, 34 και 60, πλην περ. δ) παρ.αυτού, του π.δ. 71/2019.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ

Περί των ανώτατων ορίων ανεκτέλεστου ανά τάξη εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Ως γνωστόν βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας των σύνολο των εγγεγραμμένων  εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, υπόκεινται

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Παράταση ισχύος πτυχίων ΜΕΕΠ έως 31\12\2023

Σας ενημερώνουμε πως με σχετική τροπολογία 1553/48/2023, παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31\12\2023. Αναμένουμε την ψήφιση του σχεδίου

Uncategorized

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ) Δημοσίων έργων, εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Σ.Δ.Ε) Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 2106452883 2106458266 2106411675 6973790219 info@dimosia-erga.com