Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων. ΠΔ71

Άρθρο 50: Όροι επίκλησης στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων.

Παρότι κατά την διαβούλευση επί του ΠΔ 71, το συγκεκριμένο άρθρο είχε απορριφθεί από τις εργοληπτικές οργανώσεις, συμπεριλήφθηκε στο τελικό κείμενο του νόμου, όπως μεταξύ άλλων και ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των παγίων των εταιρειών.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε, ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανόμενης της στελέχωσης με μηχανικούς του ΜΕΚ καθώς και της πιστοποίησης τους κατά ISO.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα:

Αναλυτικά:

  1. Αιτήσεις εγγραφής, κατάταξης ή αναθεώρησης στο Τμήμα Ι και II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλονται και από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών των μελών της και οι οποίοι επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν αναφορικά με α) την οικονομική και χρηματοοι- κονομική επάρκεια και β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
  2. Η απόδειξη της ύπαρξης της ένωσης γίνεται τουλάχιστον με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το οποίο περιέχει κατ’ ελάχιστον: αναλυτικά τους πόρους και ικανότητες που διαθέτει ο πάροχος στον οικονομικό φορέα, το χρονικό διάστημα της παροχής αυτών, τους όρους και προϋποθέσεις της υπόψη παροχής. Ο πάροχος πόρων και ικανοτήτων δεν μπορεί να παράσχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους ίδιους πόρους και ικανότητες σε άλλον οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς είτε ο ίδιος είτε στηρίζοντας τρίτο οικονομικό φορέα για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου.
  3. Για την εγγραφή του στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ο οικονομικός φορέας που στηρίζεται σε ικανότητες άλλων συμμετεχόντων στην ίδια με αυτόν ένωση προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία τήρησης των Μητρώων το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα των πόρων και ικανοτήτων, στις οποίες στηρίζεται. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα, είναι τα ίδια με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 57 για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι εγγράφονται αυτοτελώς, ήτοι χωρίς να στηρίζονται σε ικανότητες τρίτων.
  4. Στο πρόσωπο του παρόχου πόρων και ικανοτήτων δεν πρέπει να συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
  5. Οι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται, μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής του οικονομικού φορέα ο οποίος τις επικαλείται, με ποινή διαγραφής ή υποβάθμισης του οικονομικού φορέα από το Τμήμα II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση μη παροχής των συγκε- κριμένων πόρων και ικανοτήτων.
  6. Οι παρεχόμενοι πόροι και ικανότητες αφαιρούνται, για το χρονικό διάστημα της παροχής, από τις αντίστοι- χες του παρόχου για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
  7. Σε περίπτωση απώλειας από τον πάροχο των πόρων και ικανοτήτων για το χρονικό διάστημα της διάθεσης αυτών, κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης.
  8. Αν ο οικονομικός φορέας που παρέχει τους πόρους ή/και τις ικανότητες προέρχεται από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει την χώρα προέλευσης του παρόχου και τα αντίστοιχα Επαγγελματικά Μητρώα, ή καταλόγους περίτης δέσμευσης των εν λόγω πόρων ή/ και ικανοτήτων.
  9. Μαζί με την ετήσια έκθεση δραστηριότητος, σε περίπτωση επίκλησης στήριξης στις ικανότητες άλλου φο- ρέα, συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του φορέα του εγγεγραμμένου στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και του παρόχου, ότι οι περιλαμβανόμενοι στο κατατεθέν με την αρχική αίτηση πόροι ή/και ικανότητες εξακολουθούν να παρέχονται και για την ιδία διάρκεια και ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παραμένει σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,