Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά:

 • Τις απαιτήσεις του άρθρου 158 του ΝΟΜΟΥ 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για ανάληψη υπηρεσιών επίβλεψης θεμάτων ποιότητας σε Δημόσια Έργα»
  • επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων,
  • υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών,
  • αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.
 • Ανασκόπηση και έγκριση μελετών έργου.
 • Έγκριση και επιβεβαίωση εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων.
 • Επιβεβαίωση Δελτίων Εγκρίσεων υλικών και μεθοδολογιών εργασιών.
 • Θεώρηση εγγράφων και τεκμηρίωσης Συστήματος.
 • Ανασκόπηση και έγκριση εγγράφων ελέγχου προσωρινών κατασκευών.
 • Επιθεωρήσεις κατά τη δειγματοληψία.
 • Επιβεβαίωση της εγκυρότητας των ελέγχων και δοκιμών στο εργοτάξιο (Έλεγχος δοκιμίων κλπ).
 • Ανασκόπηση τήρησης συμβατικών απαιτήσεων.
 • Έλεγχος πληρότητας και σωστής λειτουργίας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Ανασκόπηση χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού μετρήσεων και ελέγχου Ποιότητας.
 • Ανασκόπηση και έγκριση καταλληλόλητας και πιστοποιήσεων, αδειοδοτήσεων χρησιμοποιούμενου προσωπικού.
 • Επιθεωρήσεις κατά τη κατασκευή (on site inspections).
 • Επιθεώρηση κατά τη παραλαβή πρώτων υλών υλικών και εξοπλισμού.
 • Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια επισκευών ή αποκατάστασης κακοτεχνιών και αποκλίσεων από τις προδιαγραφές.
 • Ανασκόπηση ελέγχου προόδου έργου (έλεγχος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων έργων, παρακολούθηση τήρησης χρονικού προγραμματισμού, κλπ).
 • Έλεγχος και έγκριση ημερολογίου έργου.
 • Έλεγχος τήρησης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
 • Έλεγχος τήρησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου.
 • Έλεγχος τήρησης αρχείων ποιότητας.
 • Σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και αναφορών.
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύγκριση με κριτήρια αποδοχής βάσει προδιαγραφών, κωδίκων κλπ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Commissioning plans.
 • Έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής commissioning plans.
 • Έκδοση αναφορών διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση εξέλιξης τους.
 • Ανασκόπηση και έγκριση Τελικών δοκιμών & ελέγχων λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών και υπεργολάβων(shop inspection).
 • Επιθεωρήσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων (παρασκευαστήρια σκυροδέματος, εργαστήρια κ.α.).
 • Ανασκόπηση και έγκριση τελικού φακέλου έργου και σχεδίων as built (Μητρώο έργου, Εγχειρίδια επιθεώρησης και συντήρησης κλπ).

Ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, πρέπει να είναι διαπιστευμένος φορέας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021, για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, για Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001 καθώς και για Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001/ISO 45001, διαθέτοντας το πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/16 και να διαθέτει προσωπικό με εμπλοκή και εμπειρία στο χώρο της ποιότητας έργων και κατασκευών.

Μπόζος Δημήτρης

dimitris@dimosia-erga.com

info@dimosia-erga.com

210 6452883 210 6458266 6973790219

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα 2106452883, 2106458266. info@dimosia-erga.com ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ – Μηχανικοί: Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες