Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε)

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140 και 141 του οποίου προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του ΠΔ 71\2019 που αφορά τα νέα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. καθώς και όλων των νέων τεχνικών μητρώων ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΗ.ΜΕ.Δ.Ε. ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.

Επιπλέον δημοσιεύτηκε στις 2\5\2024 και η σχετική διαπιστωτική πράξη ΑΔΑ: ΨΨ1Ι465ΧΘΞ-Ζ2Ζ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματοςτου Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών».

Αναμένουμε τις εξελίξεις και τις πιθανές τροποποιήσεις έως τις 3\6\2024 και φυσικά θα σας κρατούμε ενήμερους.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε, ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανόμενης της στελέχωσης με μηχανικούς του ΜΕΚ καθώς και της πιστοποίησης τους κατά ISO.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα:

Διοίκηση του έργου Παρακολούθηση και επίβλεψη από ιδιωτικό φορέα επίβλεψης ΙΦΕ:

Το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής αρ. 57 ν. 4782/2021:Ν. 5106\2024, ΠΔ 71\2019 άρθρα: 71 έως 85.

 1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόμο και τη σύμβαση.
 2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνει τον συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στην απόφαση ορισμού.
 3. Η επίβλεψη των παρ. 1 και 2 δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Αμέσως μετά την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η Προϊσταμένη Αρχή τον καλεί να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ και να τον εγκαταστήσει στο έργο. Η Προϊσταμένη Αρχή κατά το ως άνω στάδιο, δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί τον ορισμό του προτεινόμενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιημένο ΙΦΕ.

Το σχέδιο σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του μαζί με τα πάσης φύσεως παραρτήματά του από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης έχει το προβλεπόμενο περιεχόμενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο να συμμορφωθεί. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων στο έργο.

Εάν η διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει, ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα.

Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται αποκλειστικώς από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο. Ο κύριος του έργου δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.

Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.

Τα προσόντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης:

 1. Η επίβλεψη των έργων δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου.
 2. Η απαιτούμενη πιστοποίηση του ΙΦΕ αποδεικνύεται με την εγγραφή του στα δύο Τμήματα του «Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων» (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) των άρθρων 70 επ. του π.δ. 71/2019. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διοίκηση – διαχείριση έργων του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Γ’ του ν. 4412/2016.
 3. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης της παρούσας. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εγγραφής (Τμήμα Ι) και κατάταξης (Τμήμα II), που προβλέπονται στο άρθρο 76 του π.δ.71/2019 και χορηγούνται με την διαδικασία του άρθρου 79 του ίδιου π.δ.
 4. Η εγγραφή των ιδιωτικών φορέων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής τους καταλληλόλητας κατά το άρθρο 72 του π.δ. 71/2019 και η κατάταξή τους σε τάξεις κατά το άρθρο 74 του π.δ. 71/2019 αποτελεί απόδειξη κάλυψης των αντίστοιχων απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 73 του ίδιου π.δ.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

Αφορά την παρακολούθηση της καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων.

Επιφυλασσόμαστε για τα παρακάτω στοιχεία διότι η υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών δεν εφαρμόζει ακόμα τις διατάξεις του Π.Δ. 71 και ενδέχεται προκύψουν διαφοροποιήσεις.

Για την εγγραφή και κατάταξη στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. εκδίδονται βεβαιώσεις με την μορφή πιστοποιητικών εγγραφής (Τμήμα Ι) και κατάταξης (Τμήμα ΙΙ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΦΕ στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

ΤΜΗΜΑ Ι:

Καταστατικό (για Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. Α.Ε.) που να αναφέρει στο σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων δημοσίου. Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται εκτύπωση της καρτέλας από taxisnet ότι είναι ενεργή

 1. ΦΕΚ και ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων καταστατικού
 2. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ για ΔΣ και εκπροσώπηση
 3. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 4. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας από πρωτοδικείο
 5. Ποινικά μητρώα των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ή των διαχειριστών

ΤΜΗΜΑ ΙΙ:

Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε 3 τάξεις: 1η, 2η και 3η

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΞΗ

 1. Ελάχιστο δυναμικό 3 μονάδων και να περιλαμβάνει 1 τουλάχιστον σύμβουλο με Γ ΜΕΚ ή ΜΕΜ
 2. Να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου
 3. Να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης με ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 500.000€ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 4. Να διαθέτει εμπειρία από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων τουλάχιστον 100.000€ χωρίς ΦΠΑ την τελευταία 5ετία
 5. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 υπολογιστή για κάθε δηλωθέν στέλεχος ανάλογα με την αιτούμενη τάξη, εξοπλισμένου με νόμιμες άδειες λειτουργικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΞΗ:

 1. Ελάχιστο δυναμικό 7 μονάδων και να περιλαμβάνει 1 τουλάχιστον σύμβουλο με Γ ΜΕΜ ή Γ ή Δ ΜΕΚ και έναν σύμβουλο με Β ΜΕΚ ή ΜΕΜ
 2. Να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου
 3. Να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης με ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 750.000€ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 4. Να διαθέτει εμπειρία από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων τουλάχιστον 300.000€ χωρίς ΦΠΑ την τελευταία 5ετία
 5. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 υπολογιστή για κάθε δηλωθέν στέλεχος ανάλογα με την αιτούμενη τάξη, εξοπλισμένου με νόμιμες άδειες λειτουργικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων
 6. Να έχει τις τελευταίες 3 εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων μεγαλύτερο από 200.000€
 7. Να μην έχει 3 συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις
 8. Να διαθέτει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100.000€ ή να διαθέτει βεβαίωση για καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον 50.000€ (για ατομικές ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΤΑΞΗ:

 1. Ελάχιστο δυναμικό 12 μονάδων και να περιλαμβάνει 2 τουλάχιστον σύμβουλο με Γ ΜΕΜ ή Γ ή Δ ΜΕΚ και έναν σύμβουλο με Β ΜΕΚ ή ΜΕΜ
 2. Να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου
 3. Να διαθέτει πιστοποίηση για διαχείριση έργων (project management) ISO 21500 ή ισοδύναμο
 4. Να διαθέτει σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης με ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.000.000€ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 5. Να διαθέτει εμπειρία από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων τουλάχιστον 900.000€ χωρίς ΦΠΑ την τελευταία 5ετία
 6. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 υπολογιστή για κάθε δηλωθέν στέλεχος ανάλογα με την αιτούμενη τάξη, εξοπλισμένου με νόμιμες άδειες λειτουργικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων
 7. Να έχει τις τελευταίες 3 εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις, κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργων μεγαλύτερο από 500.000€
 8. Να μην έχει 3 συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις
 9. Να διαθέτει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000€ ή να διαθέτει βεβαίωση για καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον 150.000€ (για ατομικές ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙKΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: (ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)

Αιτήσεις εγγραφής μπορούν  να υποβάλλουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι ανήκουν σε ένωση, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών των μελών της και επικαλούνται πόρους και ικανότητες που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτή αναφορικά με οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα. Η απόδειξη της ένωσης γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτει ο πάροχος στον οικονομικό φορέα.

Ο πάροχος δεν μπορεί να διαθέσει την παροχή αυτή σε άλλο οικονομικό φορέα αλλά ούτε και για ίδια χρήση.

Οι παρεχόμενοι πόροι και ικανότητες πρέπει να παρέχονται επί ποινή ακυρότητας μέχρι τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ:

 1. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής στελέχωσης με γνήσιο υπογραφής που να αναφέρει:

α) αποδέχομαι την κατ’ αποκλειστικότητα στελέχωση της επιχείρησης,

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα για τη στελέχωση οικονομικού φορέα

γ) θα δηλώσω κάθε σχετική μεταβολή

δ) δεν θα στελεχώσω ομάδες συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων οι οποίες συγκρούονται στους οποίους δεν μετέχει η Επιχείρηση στην οποία δεσμεύω το πτυχίο μου

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε δημοπρασίες
 2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών και θεώρηση σύμβασης για τα στελέχη που δεν είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή ομόρρυθμο μέλος σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,