Ν. 4782/2021 τροποποιήσεις Ν. 4412/2016

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com.

Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36, τεύχος Α΄-09/03/2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, έργων, σε τροποποίηση του ν. 4412/2016.

Δεδομένου του πλήθους των αλλαγών θα ακολουθήσουν μελλοντικές ενημερώσεις & προσθήκες.

Δυνάμει του ν. 4782/2021 τροποποιήθηκε μεγάλο μέρος των διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως:

 • Καταργείται η χρήση του ΤΕΥΔ και η προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη θα γίνεται πλέον μέσω ΕΕΕΣ, το οποίο δύναται να φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές, ενώ αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και στη συνέχεια να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
 • Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα συνυποβάλλει με το ΕΕΕΣ.
 • Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην εκείνων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται από τον οικονομικό φορέα το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης υπολογίζονται σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 • Η ΕΑΑΔΗΣΥ θα τηρεί μητρώο αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι τελεσίδικες δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού των οικονομικών φορέων.
 • Η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα ή να συμπληρώσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παράσχει διευκρινήσεις, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται οι προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ενώ οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, θα αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης, οι οποίες δε μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης, το οποίο θα υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και τον επιβλέποντα, ο δε επιβλέπων θα διορθώνει το ημερολόγιο (αν απαιτείται) και θα το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο εργασίμων ημερών. Σημειώνεται ότι οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό αλλά θα συνεκτιμώνται με τα λοιπά έγγραφα.
 • Η σύμβαση θα συνάπτεται με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Η επίβλεψη του έργου δύναται να ασκείται από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (Ι.Φ.Ε.), τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του.
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
 • Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής σε αυτή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό, ενώ κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό. Τα νέα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.
 • Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00€ να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού τη μελέτη κατασκευής του έργου.
 • Εάν προσφέρων έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πλέον γνωστοποιεί στους υπόλοιπους  προσφέροντες τις σχετικές πληροφορίες, αποκλείει τον εμπλεκόμενο και ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ΕΑΑΔΗΣΥ.
 • Καταργείται ως λόγος αποκλεισμού η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας, για την οποία έχει επιβληθεί πρόστιμο από το ΣΕΠΕ με δεσμευτική ισχύ.
 • Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα τηρείται ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο), στο οποίο θα εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες που εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δημόσιων έργων και το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια και βαθμούς ανά κριτήριο.
 • Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ).
 • Γίνεται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις εκτιμώμενης αξία ανώτερης των 30.000,00€.
 • Η αντικατάσταση του φορέα (στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων) που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
 • Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση και επανελέγχει κατά το δυνατό τις επιμετρήσεις με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.
 • Προβλέπεται υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών τήρησης φακέλου δημόσιας σύμβασης στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης.
 • Πλέον οι συμβάσεις ποσού άνω των 2.500,00€ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι την οριστική ανακήρυξη αναδόχου και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50 ν. 4412/2016.
 • Στις δημόσιες συμβάσεις έργων ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον τρεις μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.
 • Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, το οποίο (εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών) ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται να συμπεριληφθούν δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης.
 • Με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να αποφασίζει παρέκκλιση από την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπεται να εκδοθεί και με την οποία θα εξειδικεύεται η εφαρμογή των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
 • Στις δημόσιες συμβάσεις έργου εκτιμώμενης αξίας έως και 30.000,00€, η πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ενώ σε περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργου άνω των 30.000,00€ η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
 • Τροποποιείται η συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού ως προς τα μέλη που τις αποτελούν.
 • Καθίσταται δυνατή η άσκηση με το ίδιο δικόγραφο αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
 • Προδικαστικές προσφυγές για διαφορές συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας έως και 100.000,00€ εξετάζονται από μονομελές κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Π., ενώ για διαφορές συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας άνω των 100.000,00€ εξετάζονται από τριμελές κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Π. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για υπόθεση μεγάλης σπουδαιότητας ή προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, οι διαφορές εξετάζονται από επταμελές κλιμάκιο της Α.Ε.Π.Π.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων διαφέρει από διάταξη σε διάταξη, καθώς προβλέπονται τρεις διαφορετικοί χρόνοι έναρξης ισχύος: 09/03/2021, 01/06/2021 και 01/09/2021.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Αίτηση απονομής σύνταξης μηχανικού e-ΕΦΚΑ

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις εξελίξεις αναλαμβάνει την υποβολή & παρακολούθηση  της ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος  αναπηρίας), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό

Uncategorized

Μερική διάσπαση τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές

Uncategorized

Απόσχιση κλάδου τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές