Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.:

Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η, ανάλογα με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Η κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. γίνεται βάσει των κατωτέρω αυτοτελών και ανεξάρτητων κριτηρίων.

Για την κατάταξη στην 1η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν σύμβουλο με τουλάχιστον πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 500.000 ευρώ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7.

Για την κατάταξη στη 2η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού επτά (7) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν σύμβουλο με πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ΄ ή Δ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου,
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 750.000 ευρώ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης,
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7, και
 • να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από 200.000 ευρώ,
 • να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,
 • να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Για την κατάταξη στην 3η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δώδεκα (12) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμβούλους με πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ΄ ή Δ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, γγ) να διαθέτει πιστοποίηση για διαχείριση έργων (project management), κατά το πρότυπο ISO 21500 ή ισοδύναμο,
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.000.000 ευρώ ανά αξίωση, και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης,
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7,
 • να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από 500.000 ευρώ,
 • να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,
 • να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Eλάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας ανά τάξη: εκπεφρασμένες σε συνολική αμοιβή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου (προ Φ.Π.Α.) που αναλήφθηκαν την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται, ως εξής:

 • Για την 1η Τάξη: ≥ 100.000 ευρώ
 • Για την 2η Τάξη: ≥ 300.000 ευρώ
 • Για την 3η Τάξη: ≥ 900.000 ευρώ.

Στελέχωση επιχείρησης με μηχανικούς του ΜΕΚ ή του ΜΕΜ:                                                      Για την εφαρμογή των οριζομένων περί της ελάχιστης στελέχωσης ανά τάξη της παρ. 2 θεωρείται ότι η Α΄, Β, Γ΄ και Δ΄ βαθμίδα Μ.Ε.Κ. αντιστοιχούν σε 1, 2, 3 και 4 μονάδες δυναμικού, αντιστοίχως.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο της διαδικασίας εγγραφής & αναθεώρησης επιχειρήσεων στο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

Μπόζος Δημήτρης

info@dimosia-erga.com

210 6452883 210 6458266

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες