Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.:

Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η, ανάλογα με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Η κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. γίνεται βάσει των κατωτέρω αυτοτελών και ανεξάρτητων κριτηρίων.

Για την κατάταξη στην 1η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν σύμβουλο με τουλάχιστον πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 500.000 ευρώ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7.

Για την κατάταξη στη 2η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού επτά (7) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν σύμβουλο με πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ΄ ή Δ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου,
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 750.000 ευρώ ανά αξίωση και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης,
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7, και
 • να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από 200.000 ευρώ,
 • να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,
 • να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Για την κατάταξη στην 3η τάξη απαιτείται η επιχείρηση:

 • να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δώδεκα (12) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμβούλους με πτυχίο Γ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Γ΄ ή Δ΄ βαθμίδας Μ.Ε.Κ. και έναν σύμβουλο με πτυχίο Β΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,
 • να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, γγ) να διαθέτει πιστοποίηση για διαχείριση έργων (project management), κατά το πρότυπο ISO 21500 ή ισοδύναμο,
 • να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, με ασφαλιστέο ελάχιστο όριο αποζημίωσης ποσού 1.000.000 ευρώ ανά αξίωση, και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης,
 • να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, με ελάχιστη συνολική συμβατική αμοιβή, όπως καθορίζεται στην παρ. 4,
 • να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και μέσων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου, όπως καθορίζεται στην παρ. 7,
 • να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου μεγαλύτερο από 500.000 ευρώ,
 • να μην έχει τρεις (3) συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις,
 • να έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 ευρώ ή να διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Eλάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας ανά τάξη: εκπεφρασμένες σε συνολική αμοιβή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοίκησης – διαχείρισης έργου (προ Φ.Π.Α.) που αναλήφθηκαν την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή αναθεώρησης, ορίζονται, ως εξής:

 • Για την 1η Τάξη: ≥ 100.000 ευρώ
 • Για την 2η Τάξη: ≥ 300.000 ευρώ
 • Για την 3η Τάξη: ≥ 900.000 ευρώ.

Στελέχωση επιχείρησης με μηχανικούς του ΜΕΚ ή του ΜΕΜ:  Για την εφαρμογή των οριζομένων περί της ελάχιστης στελέχωσης ανά τάξη της παρ. 2 θεωρείται ότι η Α΄, Β, Γ΄ και Δ΄ βαθμίδα Μ.Ε.Κ. αντιστοιχούν σε 1, 2, 3 και 4 μονάδες δυναμικού, αντιστοίχως.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο της διαδικασίας εγγραφής & αναθεώρησης επιχειρήσεων στο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

 • email: bozosdim@gmail.com
 • τηλ: 2106458266 2106452883 6973790219

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

ΜΕΕΠ: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων: Α1 έως 7ης τάξεως. Κριτήρια εγγραφής και αναθεώρησης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης σε όλες τις τάξεις του ΜΕΕΠ αυτοτελώς ή μετά από συγχώνευση.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με

Uncategorized

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου: Επίβλεψη Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων

Ένας Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επίβλεψης Εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) με επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, που αφορούν πιο αναλυτικά: Τις απαιτήσεις του

Uncategorized

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας Δημοσίων Έργων ΠΠΕ

Για τα Δημόσια Τεχνικά Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 1.500.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή Π.Π.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.07.2001 (ΦΕΚ 1013/Β/02.08.2001): “Οδηγίες