Μητρώα ΜΗ.Τ.Ε.

Μητρώα ΜΗ.Τ.Ε

Mητρώο επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων ΜΗΕΤΕ

Ως «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα