MEK & MEM του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ

Ως «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων», ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδή- ποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους.

Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη δυνατότητά τους να συνυπολογίσουν την αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στην προσμέτρηση της αντίστοιχης εμπειρίας από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και έργα παραχώρησης, οπότε και η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική (άρθρο 118 παρ. 4 περ. β ́ του ν. 4472/2017).

Το  ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. αποτελείται απο 2 επιμέρους μητρώα:

  • Το μητρώο εμπειρίας μελετητών ΜΕΜ
  • Το μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Αναλυτικά:

ΜΕΜ:

Ως «μητρώο εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών της περ.15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και από την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μη- χανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικά με τα ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο.

MEK:

Ως «μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελ- ματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης – διαχείρισης αυτών.

Ως «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή νοείται η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία και αποδεικνύ- ει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του μελε- τητή ή κατασκευαστή στις κατηγορίες, και βαθμίδες του αντίστοιχου μητρώου και ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή, ενώ

«δέσμευση πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή ή κατασκευαστή για τη στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε. είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικός συνεργάτης.

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 έως 7ης τάξεως,

Εγγραφή μηχανικού στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών ΜΕΚ

Στελέχωση τεχνικής εταιρείας Δημοσίων Έργων από μηχανικούς του ΜΕΚ 

Πιστοποίηση Τεχνικής εταιρείας κατά ΕΛΟΤ ISO OHSAS  

Εγγραφή τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο Συμβούλων Διαχείρισης και Διοίκησης Δημοσίων έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.

 

Μπόζος Δημήτρης

COO Dimosia Erga

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Αίτηση απονομής σύνταξης μηχανικού e-ΕΦΚΑ

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις εξελίξεις αναλαμβάνει την υποβολή & παρακολούθηση  της ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος  αναπηρίας), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό

Uncategorized

Ν. 4782/2021 τροποποιήσεις Ν. 4412/2016

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα 2106452883, 2106458266, 2106411675, 6973790219, info@dimosia-erga.com. Στο άρθρο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τον ν.

Uncategorized

Μερική διάσπαση τεχνικής εταιρείας

Μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας για οποιαδήποτε θέμα εταιρικού μετασχηματισμού & συγχώνευσης στα τηλέφωνα 2106452883, 2106458266, 2106411675 κ. Μπόζο Δημήτρη. Στη διάθεση σας! Σημαντικές