Ετήσια έκθεση δραστηριότητας εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ

Ετήσια έκθεση δραστηριότητας εργοληπτικών επιχειρήσεων με ΜΕΕΠ από 3ης έως 7ης τάξεως.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, από την 3η έως και την 7η τάξη, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων στο ΓΕΜΗ. Εγκύκλιος 7, 24.4.2018 Δ24/οικ/5250.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δήλωσης Φ.Ε. και τα αναλυτικά στοιχεία αυτής.
2. δηλώσεις Φ.Ε. εταιρείας και των Κ/Ξ που συμμετείχε η εταιρεία με τα αναλυτικά τους στοιχεία
3. Πρωτότυπες οικονομικές καταστάσεις με ανάλυση το λιγότερο ως μικρή οντότητα και πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή
4. Αναλυτική κατάσταση παγίων (εταιρείας, Κ/Ξ) από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Πλήρη ανάλυση των κωδικών: 10, 11, 12, 13.00, από 13.02 ως 13.06, ο 14.03 και ο 15 ( εκτός του 15.09 ). Οι υπόλοιποι μπορούν να αναγραφούν σε επίπεδο δευτεροβάθμιων. Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η κατάσταση είναι τα εξής:

• Αύξων αριθμός παγίων
• Κ.Λ. του αναλυτικού λογ/σμού
• Περιγραφή παγίου
• Ημερομηνία κτήσης παγίου
• Αξία κτήσης παγίου
• Διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
• Αναπόσβεστο υπόλοιπο
• Τυχών μη διενεργηθείσες αποσβέσεις για όλη την περίοδο κτήσης
• Αναπροσαρμοσμένο αναπόσβεστο υπόλοιπο
• Υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή 1,3

5. Αναλυτική κατάσταση τιμολογίων της εταιρείας και των κ/ξιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με τα κάτωθι περιεχόμενα:
• Αύξων αριθμός τιμολογίου
• Ημερομηνία έκδοσης
• Αριθμός τιμολογίου
• Πελάτης
• Κατηγορία έργου ( δημόσιο, ιδιωτικό )
• Χαρακτηρισμός έργου ( αυτοτελές, κοινοπραξία, υπεργολαβία )
• Περιγραφή του έργου
• Αξία τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ
• Σύνολα

6. Βεβαιώσεις από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για:
• Αφορολόγητα αποθεματικά
• Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
• Τιμολογημένες απαιτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς Πελάτες 30, Γραμμάτια εισπρακτέα 31 και Επιταγές εισπρακτέες 33.90
• Κατάσταση οικονομικών μεγεθών επιχείρησης (παράρτημα στ)
• Για τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης

7. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 1140904001 ποσά:
• 350€ για 3η τάξη
• 800€ για 4η τάξη
• 1.250€ για 5η τάξη
• 2.500€ για 6η τάξη
• 5.000€ για 7η τάξη

8. Πιστοποιητικά εμπειρίας, κατασκευής έργων έτους αναφοράς:
• πιστοποιητικά εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων
• Αν εκτελέσθηκαν με κοινοπραξία θα πρέπει να προσκομισθούν τα αντίστοιχα κοινοπρακτικά
• τα ιδιωτικά έργα αποδεικνύονται με τα πιο κάτω στοιχεία:
Υπεύθυνη δήλωση του φορέα (ιδιοκτήτη) και του επιβλέποντα μηχανικού
Πρωτότυπα πιστοποιητικά (έντυπο Γ’) βεβαιωμένα και από τον επιβλέποντα μηχανικό
Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης
ΦΕΚ εκπροσώπησης αν ο φορέας είναι εταιρεία (ΑΕ ή ΕΠΕ)ή καταστατικό (ΟΕ, ΕΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας

Ελάχιστα λογιστικά κριτήρια ισολογισμού χρήσης:

Η καθαρή θέση, Ίδια κεφάλαια, της επιχείρησης θα πρέπει να ξεπερνά:

• τις 375.000€ για 3η τάξη
• τις 750.000€ για 4η τάξη
• τα 2.250.000€ για 5η τάξη
• τα 4.500.000€ για 6η τάξη
• τα 45.000.000€ για 7η τάξη

Αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση από το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων των εξής:

• Αφορολόγητα Αποθεματικά
• Οφειλόμενο Κεφάλαιο
• Ποσά προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
• Οποιασδήποτε παρατήρησης των ορκωτών λογιστών η οποία απομειώνει την καθαρή θέση της επιχείρησης.

Τα Πάγια στοιχεία της επιχείρησης να υπερβαίνουν:

• τις 75.000€ για 3η τάξη
• τις 150.000€ για 4η τάξη (εκ των οποίων το 30% σε μηχ/κο εξοπλισμό και 30% σε ακίνητα)
• τις 450.000€ για 5η τάξη (εκ των οποίων το 30% σε μηχ/κο εξοπλισμό και 30% σε ακίνητα)
• τις 900.000€ για 6η τάξη (εκ των οποίων το 30% σε μηχ/κο εξοπλισμό και 30% σε ακίνητα)
• τα 9.000.000€ για 7η τάξη (εκ των οποίων το 30% σε μηχ/κο εξοπλισμό και 30% σε ακίνητα)

Κάλυψη δεικτών βιωσιμότητας:

• Ίδια κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων > 0,4
• Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0,6

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140