Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ΜΕΜ

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναβάθμισης στα ΜΕΜ & ΜΕΚ (μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών), καθώς και την στελέχωση τεχνικών επιχειρήσεων με μηχανικούς του ΜΕΚ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 2106458266 2106452883 email: info@dimosia-erga.com

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ΜΕΜ:

Στο Μ.Ε.Μ, μητρώο εμπειρίας μελετητών MEM, εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μέλη του ΤΕΕ καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου συμβασιούχοι υπηρετούντες το Δημόσιο.

Με την εγγραφή ο Μελετητής κατατάσσεται στην εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις βαθμίδες Α, Β & Γ:

Κατηγορίες μελετών και ποσά εμπειρίας ανά βαθμίδα κατάταξης:

α) Για τις κατηγορίες μελετών (1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές, (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, (14) Ενεργειακές Μελέτες, (16) Μελέτες Τοπογραφίας, (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες:

  • για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 8.500 ευρώ
  • για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 85.000 ευρώ
  • για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 270.000 ευρώ.

β) Για τις κατηγορίες μελετών (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων, (15) Βιομηχανικές Μελέτες, (19) Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες, (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες, (22) Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες:

  • για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 5.0000 ευρώ
  • για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 50.000 ευρώ
  • για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 160.000 ευρώ.

γ) Για τις κατηγορίες μελετών (3) Οικονομικές μελέτες, (4) Κοινωνικές μελέτες, (5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας, (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, (8) Στατικές μελέτες, (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, (12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, (17) Χημικές Μελέτες και Έρευνες, (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων, (23) Γεωργικές μελέτες, (24) Δασικές μελέτες, (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές μελέτες, (28) Μελέτες πληροφορικής και δικτύων:

  • για τη Α΄ βαθμίδα ≥ 2.500 ευρώ
  • για τη Β΄ βαθμίδα ≥ 25.000 ευρώ
  • για τη Γ΄ βαθμίδα ≥ 80.000 ευρώ.

Μελετητής που έχει συμπληρώσει τριετία στην εισαγωγική βαθμίδα 0, λαμβάνει πτυχίο Α΄ βαθμίδας με εμπειρία και έχει δυναμικό μιας μονάδας στην κατηγορία μελετών που αιτείται.

β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει πενταετία στην βαθμίδα Α΄ λαμβάνει πτυχίο Β΄ βαθμίδας με εμπειρία και έχει δυναμικό δύο μονάδων στην κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας.

γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία στην βαθμίδα Β΄ και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία, λαμβάνει πτυχίο Γ΄ βαθμίδας στην κατηγορία που αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας και έχει δυναμικό τριών μονάδων στην κατηγορία μελετών στην οποία αποδεικνύει την απόκτηση της εμπειρίας.

Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β΄ και Γ΄, απαιτείται η απόδειξη εμπειρίας στην εκπόνηση μελετών της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα οκτώ (8) έτη που προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β΄ και κατά τα δώδεκα (12) έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ΄, αντίστοιχα.

δ) Για την πρώτη τους εγγραφή τα φυσικά πρόσωπα μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπηρετούντες το Δημόσιο εγγράφονται απευθείας σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία, 8ετία και 12ετία αντίστοιχα από την λήψη του διπλώματος ή πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια καταθέτοντας βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών (εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια (εφόσον αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη στην αρμόδια υπηρεσία).

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του αιτούντος.

δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του κώλυμα εγγραφής, καθώς και ότι έχει την υποχρέωση αν αποκτήσει στο μέλλον ασυμβίβαστη ιδιότητα, να καταθέσει το πτυχίο του στην αρμόδια υπηρεσία,

ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α΄ βαθμίδας, υποβάλλονται πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, επίβλεψης και διοίκησης – διαχείρισης συμβάσεων μελετών ή έργων, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εμπειρίας.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140