Εγγραφή μηχανικού στο ΜΕΚ (Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών)

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναβάθμισης στο ΜΕΚ (μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών), καθώς και την στελέχωση τεχνικών επιχειρήσεων με μηχανικούς του ΜΕΚ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 2106458266 2106452883 email: info@dimosia-erga.com

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαθέσετε το πτυχίο σας ΜΕΚ για στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης Δημοσίων έργων, πατήστε εδώ, συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Τήρηση Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ:

Το ΜΕΚ προβλέπεται στην περίπτ. Β της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 και τηρείτε στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στο ΜΕΚ καταγράφεται η τεχνική εμπειρία φυσικών προσώπων που ασχολούνται με την παραγωγή έργων. Τα πρόσωπα αυτά στελεχώνουν τις επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) και Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).

Στο ΜΕΚ εγγράφονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής και είναι μέλη του ΤΕΕ καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. – Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση φυσικού προσώπου στην οποία ζητά την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργου ανάλογα με την ειδικότητά του και την αντίστοιχη βαθμίδα.
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από ΤΕΕ.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  5. Πιστοποιητικά εμπειρίας για δημόσια έργα σε έντυπο Α και Β με διαβιβαστικό της υπηρεσίας και έντυπο Γ για ιδιωτικά έργα που να συνοδεύεται από α) υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου νομικής μορφής εταιρείας και του επιβλέποντα μηχανικού και να αναφέρουν το είδος του έργου, την απασχόληση του μηχανικού στο έργο, το ποσό για το οποίο απασχολήθηκε και την τελική δαπάνη των εργασιών, β) συμφωνητικά ανάθεσης εργασιών, γ) αποδεικτικά πληρωμής (τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δ) οικοδομικές άδειες, ε) ηλεκτροδότηση κτιρίων.

Οι βαθμίδες κάθε κατηγορίας έργου ή εξειδικευμένων εργασιών διακρίνονται στην εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ. Στην εισαγωγική βαθμίδα 0 εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα μετά την έναρξη άσκησης επαγγέλματος.

Στη βαθμίδα Α’ κατατάσσονται οι διπλωματούχοι ΑΕΙ με την παρέλευση 3ετίας στην βαθμίδα 0 και οι διπλωματούχοι ΤΕΙ με την παρέλευση 5ετίας στην βαθμίδα 0.

Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων:

Ελάχιστα ποσά εμπειρίας προ ΦΠΑ ανά βαθμίδα για κατασκευή και συντήρηση:

Στην Α’ βαθμίδα      7.000€
Στην Β’ βαθμίδα    70.000€
Στην Γ’ βαθμίδα   250.000€
Στην Δ’ βαθμίδα  500.000€

Στην περίπτωση που η υποβληθείσα εμπειρία αφορά επίβλεψη απαιτούνται τα διπλάσια ποσά.

Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε βαθμίδα του ΜΕΚ:

  • Για διπλωματούχους ΑΕΙ ορίζεται στα 3 χρόνια για κατασκευή, συντήρηση και 5 χρόνια για επίβλεψη εκτός της Δ’ βαθμίδας που απαιτούνται 3 χρόνια μόνο για κατασκευή, συντήρηση.
  • Για διπλωματούχους ΤΕΙ ορίζεται στα 3,5 χρόνια για κατασκευή, συντήρηση και 7 χρόνια για επίβλεψη εκτός της Δ’ βαθμίδας που απαιτούνται 3,5 χρόνια μόνο για κατασκευή, συντήρηση.

Απευθείας εγγραφή σε βαθμίδες του ΜΕΚ:

Για την απευθείας εγγραφή στη Β’ και Γ’ βαθμίδα των διπλωματούχων ΑΕΙ απαιτούνται 6 έτη πριν και 9 έτη αντίστοιχα πριν την αίτηση για κατασκευή, συντήρηση

Για επίβλεψη απαιτείται ο διπλάσιος χρόνος και η διπλάσια εμπειρία

Για απευθείας εγγραφή στη Δ’ βαθμίδα απαιτούνται 12 έτη πριν την αίτηση

Για την απευθείας εγγραφή στη Β’ και Γ’ βαθμίδα των διπλωματούχων ΤΕΙ απαιτούνται 8,5 έτη πριν και 12 έτη αντίστοιχα πριν την αίτηση για κατασκευή, συντήρηση

Για επίβλεψη απαιτείται ο διπλάσιος χρόνος και η διπλάσια εμπειρία

Για απευθείας εγγραφή στη Δ’ βαθμίδα απαιτούνται 15,5 έτη πριν την αίτηση

Εγγραφή διπλωματούχων ΑΕΙ

Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δασοπονίας κατατάσσονται και στα δασοτεχνικά έργα.

Εγγραφή διπλωματούχων ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και πρώην ΑΣΤΕΜ-ΚΑΤΕΕ:

Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες και κατευθύνσεις των πτυχιούχων τεχνολογικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ γεωπονίας και δασοπονίας εγγράφονται και κατατάσσονται στα έργα πρασίνου.

Μπόζος Δημήτρης

www.dimosia-erga.com

Μαυρομιχάλη 190

Αθήνα 11472

2106452883

6973790219

dimitris@dimosia-erga.com

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Μητρώo Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.

Κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.: Οι Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων κατατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: 1η, 2η και 3η,

Uncategorized

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ΜΕΜ

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναβάθμισης στα ΜΕΜ & ΜΕΚ (μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών), καθώς και την στελέχωση τεχνικών επιχειρήσεων με μηχανικούς του ΜΕΚ. Μπορείτε