Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.)

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε, ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανόμενης της στελέχωσης με μηχανικούς του ΜΕΚ καθώς και της πιστοποίησης τους κατά ISO.

Σε περίπτωση που διαθέτετε πτυχίο ΜΕΚ και επιθυμείτε να στελεχώσετε εργοληπτική επιχείρηση, παρακαλώ συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα:

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140 και 141 του οποίου προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του ΠΔ 71\2019 που αφορά τα νέα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. καθώς και όλων των νέων τεχνικών μητρώων ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ ΜΕΜ ΜΗ.ΜΕ.Δ.Ε. ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.

Στο μητρώο ΜΕΚ κατατάσσονται

1) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε., και οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής μετά την παρέλευση τριετίας από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Α τάξη με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (αυτοδίκαια)

Η κατάταξη στις κατηγορίες των έργων ανά ειδικότητα ορίζονται στο ΠΔ 90/2014 ΦΕΚ Α’ 138.

Οι κάτοχοι ειδικού πτυχίου εργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981 (Α΄ 219), εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Κ. για δασοτεχνικά έργα

2) Οι πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανώτερων Τεχνικών Σχολών, μετά την παρέλευση πενταετίας από το πτυχίο τους.

Η εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων γίνεται στις εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:

α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομη- χανικών και ενεργειακών έργων.

β) Των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων υπομηχανικών στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.

γ) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε. Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οικοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν δομικά έργα.

δ) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

ε) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

στ) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και Μηχανολογικών κατασκευών – εγκαταστάσεων και παραγωγής, όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Μηχανολογίας και Μηχανολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.

ζ) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων.

η) των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των ειδικοτήτων: Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Ηλεκτρονικών μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης), Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε., Μηχανικών Λογισμικού Τ.Ε. και Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε., καθώς και των κατόχων ισοτίμων και αντιστοίχων πτυχίων, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

θ) Των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤ.Ε.Ε., Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα έργα γεωτρήσεων.

πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τεχνολόγοι δασοπονίας στα έργα πρασίνου.

Δεν θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην εισαγωγική βαθμίδα 0 του άρθρου 12 παρ. 5 και 6

Δικαιολογητικά εγγραφής

β. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία).

γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται (εφόσον αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη στην αρμόδια υπηρεσία).

δ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις του, με μνεία των έργων στα οποία έχει απασχοληθεί, το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων

ε. Σχετικές βεβαιώσεις, αν δεν προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία από τα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ.

στ. Πιστοποιητικά εμπειρίας από ιδιωτικά έργα

Για Απευθείας εγγραφή στις βαθμίδες Β, Γ και Δ απαιτείται:

Για Διπλωματούχους ΑΕΙ

α. Στη Β βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή/συντήρηση 6 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή το διπλάσιο για επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία

β. Στη Γ βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή/συντήρηση 9 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή το διπλάσιο για επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία

γ. Στην Δ βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή 12 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για πτυχιούχους ΤΕΙ

α. Στη Β βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή/συντήρηση 8,5 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή το διπλάσιο για επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία

β. Στη Γ βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή/συντήρηση 12 έτη από την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή το διπλάσιο για επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία

γ. Στη Δ βαθμίδα με εμπειρία κατασκευή 15,5 έτη

 

Εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα

Η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών γίνεται με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και τον χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμίδα

Τα ποσά εμπειρίας σε κατασκευή και συντήρηση ανά τάξη έχουν ως εξής:

  • Στην Α΄ βαθμίδα 7.000 ευρώ
  • Στη Β΄ βαθμίδα 70.000 ευρώ
  • Στη Γ΄ βαθμίδα 250.000 ευρώ
  • Στη Δ΄ βαθμίδα 500.000 ευρώ.

Όταν η υποβληθείσα εμπειρία αφορά σε επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία, η ελάχιστη απαίτηση της ως άνω περίπτωσης (β) διπλασιάζεται.

Ελάχιστος χρόνος παραμονής στην κάθε βαθμίδα

Για Διπλωματούχους ΑΕΙ

  • 3 χρόνια σε κατασκευή και συντήρηση,
  • 6 χρόνια σε επίβλεψη/εποπτεία σε Προϊσταμένη Αρχή – διαχείριση/λειτουργία έργου, ή
  • 5 χρόνια σε επίβλεψη/εποπτεία σε Προϊσταμένη Αρχή – διαχείριση/λειτουργία έργου και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστο 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Για την αναγωγή των ετών κατασκευής/επίβλεψης εναλλασσόμενης εμπειρία ισχύει η αναλογία ½ των συνολικών απαιτήσεων.

Η εξέλιξη από τη Γ στη Δ βαθμίδα γίνεται μετά από 3 χρόνια με εμπειρία μόνο κατασκευή.

Για πτυχιούχους ΤΕΙ

  • 3,5 χρόνια σε κατασκευή και συντήρηση,
  • 7 χρόνια σε επίβλεψη/λειτουργία/διοίκηση – διαχείριση έργου

Αίτηση θεραπείας

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την επιτροπή ελέγχου του ΜΕΚ ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση θεραπείας εντός 30 ημερών από την ανάρτηση της απόφασης.

Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποιείται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΚ. Η επιτροπή γνωμοδοτεί εντός 2 μηνών και αποφαίνεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εντός 3 μηνών από την υποβολή. Με την πάροδο της προθεσμίας των 3 μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης θεραπείας.

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,