Εφαρμογή ΠΔ 71. Κατάταξη στο νέο μητρώο ΜΗΕΕΔΕ

Ενόψει της #επικείμενης εφαρμογής του #ΠΔ 71\2019 περί εργοληπτικών πτυχίων #ΜΕΕΠ & την επανάκριση & εγγραφή στο νέο μητρώο #ΜΗΕΕΔΕ, παραθέτουμε συνοπτικά, τα κατά ασφαλή προσέγγιση, #νέα #κριτήρια κατάταξης.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών εγγραφής & αναθεώρησης τεχνικών επιχειρήσεων στο ΜΗΕΕΔΕ, πρώην ΜΕΕΠ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 2106458266 2106452883 email: info@dimosia-erga.com

Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, ΜΗΕΕΔΕ, πρώην ΜΕΕΠ, θα τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα (Ι και II) και επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες, ήτοι:

α) Το Τμήμα Ι αυτού αποτελεί, το επαγγελματικό μητρώο όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων.

β) το Τμήμα II αυτού αποτελεί, τον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όσον αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων.

Για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων οι ημεδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες και στα δύο Τμήματα του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), η δε σχετική βεβαίωση εγγραφής είναι ενιαία και για τα δύο Τμήματα, διαρθρωνόμενη διακριτά ως προς το περιεχόμενό της για τα δύο αυτά Τμήματα.

Η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. γνωμοδοτεί για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων στο Τμήμα Ι και Τμήμα II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και αφετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του μετά την έγκριση εγγραφής, αναθεώρησης και κατάταξης και στα δύο Τμήματα του μητρώου.

Τήρηση του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. – Πιστοποιητικά ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρώτης 1ης έως έβδομης 7ης τάξης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις έτους, που βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) και έκθεση δραστηριότητας, πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 107 του ν. 4530/2018). Με βάση τα στοιχεία αυτά η υπηρεσία ενημερώνει τους Πίνακες Ετήσιου Ελέγχου της οικονομικής κατάστασης και λοιπών στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες της τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης των επιχειρήσεων και επικαιροποιείται η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Η κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στην 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η τάξη του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ισχύει για μία τριετία, ενώ για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2 και πρώτης 1ης  τάξης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ισχύει για μία πενταετία.

Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή πενταετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί, διαγράφεται από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. και αποδεσμεύονται τα στελέχη της επιχείρησης. Για την διαγραφή και αποδέσμευση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της τριανταήμερης προθεσμίας, η δε πράξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» σε ειδική ενότητα διαπιστωτικών πράξεων της υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση, διαγράφοντας την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντας την από την τάξη εγγραφής της.

Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη, έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από τη επιχείρηση.

Τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής, επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας.

Εγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016) – καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

  1. Οι οικονομικοί φορείς εγγράφονται στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε μια ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, με αίτησή τους η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Κριτήρια εγγραφής αποτελούν:

α) η νόμιμη σύσταση, ύπαρξη και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα, και

β) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατασκευής δημόσιων έργων.

Προϋποθέσεις κατάταξης στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΗΕΕΔΕ: 

  • Ίδια Κεφάλαια
  • Κύκλος εργασιών 3 ετίας
  • Κατασκευαστική εμπειρία 5 ετίας
  • Στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ
  • Αξία παγίων
ΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. & ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΛΑΧ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α1 1 ΜΕΚ Α
Α2 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α
Διπλογραφικά βιβλία: ίδια κεφάλαια – ταμείο > 50.000€. Απλογραφικά βεβαίωση τράπεζας και πάγια > 50.000€ 150.000 62.000 1 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Β + 2 ΜΕΚ Α
Διπλογραφικά βιβλία: ίδια κεφάλαια – ταμείο > 100.000€. Απλογραφικά βεβαίωση τράπεζας και πάγια > 100.000€ 300.000 125.000 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ + 2 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 375.000€ & πάγια 125.000€ 750.000 312.000 1 ΜΕΚ Δ + 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Γ + 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Γ + 3 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 750.000€ & πάγια 250.000€ 1.500.000 625.000 2 ΜΕΚ Δ ή 1 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ + 1 MEK Γ + 2 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 2.200.000€ & πάγια 730.000€ 4.400.000 1.830.000 3 ΜΕΚ Δ ή 1 ΜΕΚ Δ + 4 ΜΕΚ Γ ή 1Δ + 2 ΜΕΚ Γ + 4 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

Ίδια κεφάλαια 4.400.000€ & πάγια 1.460.000€ 8.800.000 3.660.000 4 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Δ + 4 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ + 4 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

Ίδια κεφάλαια 44.000.000€ & πάγια 15.000.000€ 88.000.000 36.600.000 7 ΜΕΚ Δ ή 4 ΜΕΚ Δ + 6 ΜΕΚ Γ ή 4 ΜΕΚ Δ + 3 ΜΕΚ Γ + 6 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΤΑΞΕΙΣ
Α1 90.000 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α2 300.000 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΘ. & ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒ.
750.000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
1.500.000 ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
3.750.000 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
7.500.000 ΒΙΟΜ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
22.000.000 ΠΛΩΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
44.000.0000 ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Δεν υπάρχει ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,