Μητρώα ΜΗ.Τ.Ε

MEK & MEM του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ

Ως «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων», ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδή- ποτε στάδιο ωρίμανσης, […]

MEK & MEM του μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων ΜΥΦΥΠΤΕ Read More »

Mητρώο επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων ΜΗΕΤΕ

Ως «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών

Mητρώο επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων ΜΗΕΤΕ Read More »