Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία

Ατομικά και εταιρικά μελετητικά πτυχία:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα 2106452883, 2106458266. info@dimosia-erga.com

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ – Μηχανικοί:

Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Μελετητών σε κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη εμπειρία τους.

Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, καθώς και κάποιες άλλες Κατηγορίες Επιστημόνων, όπως οι Οικονομολόγοι, οι Γεωτεχνικοί, οι Κοινωνιολόγοι, οι Φυσικοί, οι Χημικοί, οι Περιβαλλοντολόγοι.

Για την εγγραφή στην Α τάξη απαιτείται η παρέλευση 4 ετών από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για τη Β τάξη 8ετία και για Γ τάξη 12ετία.

Για την εγγραφή στην Α τάξη δεν απαιτείται εμπειρία.

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Τα πτυχία ανεξαρτήτων μελετητών και γραφείων μελετητών διακρίνονται σε τόσες κατηγορίες, όσες και οι κατηγορίες των μελετών. Για κάθε κατηγορία μελέτης το μελετητικό πτυχίο έχει τάξη που καθορίζεται από το ελάχιστο δυναμικό που απαιτείται από το άρθρο 39 του Νόμου 3316/2005.

Δυναμικό μελετητή είναι οι μονάδες εμπειρίας σε μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές έργων της αυτής κατηγορίας μελέτης, που έχει ένας μελετητής και με τις οποίες είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Ε.Μ. Οι μονάδες εμπειρίας αποκτώνται:

Μία μονάδα: Έχει ο μελετητής που έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την απόκτηση του διπλώματός του ανεξάρτητα της εμπειρίας του.

Δύο μονάδες: Έχει ο μελετητής που έχει συμπληρώσει οκτώ (8) χρόνια από την απόκτηση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία.

Τρείς μονάδες: Έχει ο μελετητής που έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια από την απόκτηση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία.

Δυναμικό ενός γραφείου μελετών για κάθε κατηγορία μελέτης είναι το άθροισμα των δυναμικών των μελετητών μελών του γραφείου στην ίδια κατηγορία.

Οι τάξεις πτυχίων μελετητών είναι πέντε (5). Για κάθε τάξη πτυχίου απαιτούνται τα παρακάτω ελάχιστα δυναμικά:

 • Πτυχίο Α’ τάξης: 1 μονάδα
 • Πτυχίο Β’ τάξης: 2 μονάδες
 • Πτυχίο Γ’ τάξης: 3 μονάδες
 • Πτυχίο Δ’ τάξης: Χορηγείται σε Γραφεία Μελετών που έχουν δυναμικό 7 μονάδων τουλάχιστον και διαθέτουν στην αντίστοιχη κατηγορία 1 μελετητή 3 μονάδων, 1 μελετητή 2 μονάδων και 2 μελετητές 1ας μονάδας
 • Πτυχίο Ε’ τάξης: Χορηγείται σε Γραφεία Μελετών που έχουν 12 μονάδων τουλάχιστον και διαθέτουν στην αντίστοιχη κατηγορία 2 μελετητές με 3 μονάδες δυναμικό 1 με 2 μονάδες και 4 με 1 μονάδα

Τα μελετητικά πτυχία έχουν 10ετή ισχύ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Στο άρθρο 2 του Ν.3316/2005 αναφέρονται οι 28 κατηγορίες μελετών ή και υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων, ως εξής:

 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. Οικονομικές Μελέτες
 4. Κοινωνικές Μελέτες
 5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
 7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
 8. Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
 9. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
 11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
 12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
 14. Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας)..
 15. Βιομηχανικές Μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
 16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
 17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
 18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
 19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
 20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
 21. Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες.
 22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
 23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
 24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
 25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Εργων Πρασίνου.
 26. Μελέτες Αλιευτικές.
 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων (δεν έχει ενεργοποιηθεί).

Καμία ειδικότητα μηχανικών δεν εξαιρείται από την επόνηση Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 με τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες».

Οι μηχανικοί μπορούν να γραφτούν ανάλογα την ειδικότητά τους στις παρακάτω κατηγορίες:

1.Αρχιτέκτονες                                       1,2,6,7,8,27

2.Πολιτικοί >>                        1,2,6,8,10,11,13,16,21,27

3.Μηχανολογοι μηχανικοί >>                 5,9,12,14,15,27

4.Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί >>                 9,14,15,27

5.Ηλεκτρονικοί >> >>                             9,15,27

6.Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι >>           9,14,15,27

7.Τοπογράφοι μηχανικοί >>                   1,2,10,13,16,27

8.Χημικοί μηχανικοί >>                          15,17,18,27

9.Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί >>      15,19,27

10.Ναυπηγοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι   9,12,15,27

11.Δομοστατικοί                                      6,8,27

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140