Άμεση η εφαρμογή του ΠΔ 71. Επανάκριση ΜΗΕΕΔΕ αντί ΜΕΕΠ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140 και 141 του οποίου προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του ΠΔ 71\2019 που αφορά τα νέα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε αντικατάσταση του ΜΕΕΠ, καθώς και όλων των νέων τεχνικών μητρώων ΜΗ.Τ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και αυτού των ΙΦΕ: ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).

Επιπλέον δημοσιεύτηκε σήμερα 2\5\2024 και η σχετική διαπιστωτική πράξη ΑΔΑ: ΨΨ1Ι465ΧΘΞ-Ζ2Ζ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματοςτου Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών».

Αναμένουμε τις εξελίξεις και τις πιθανές τροποποιήσεις έως τις 3\6\2024 και φυσικά θα σας κρατούμε ενήμερους.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών επανάκρισης, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανόμενης της στελέχωσης με μηχανικούς του ΜΕΚ καθώς και της πιστοποίησης τους κατά ISO.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα:

Για την καλύτερη προετοιμασία των εταιρειών & προσωπικών σας επιχειρήσεων, για την επερχόμενη επανάκριση από το ΜΕΕΠ στο ΜΗΕΕΔΕ, μπορείτε να ετοιμάζετε τα κάτωθι:

 • Οικονομικές καταστάσεις εταιρείας (διπλογραφικά βιβλία), οικονομικά στοιχεία προσωπικής επιχείρησης (απλογραφικά βιβλία) με 31\12\2023. Για τις εταιρείες θα χρειαστούμε και το αντίστοιχο τριτοβάθμιο ισοζύγιο.
 • Κατάσταση παγίων με 31\12\2023.
 • Πιστοποιητικά εμπειρίας από την κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών έργων για τα έτη: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 εταιρειών & θυγατρικών τους. Έντυπα Α, Β (Δημόσια έργα), έντυπο Γ (Ιδιωτικά έργα). Τονίζουμε πως κατά τις διατάξεις του ΠΔ 71\2019, αυτά θα πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από τις αναθέτουσες αρχές, κύριους των έργων στο ΟΠΣ του ΜΗΤΕ: https://mhte.ggde.gr/login, παρόλα αυτά παραμένει ως σύσταση μας η ταυτόχρονη έγγραφη έκδοση τους για παν ενδεχόμενο.
 • Ετήσιες καταστάσεις τιμολογίων εταιρείας, ή επιχείρησης και Κ/Ξ της για τα έτη: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 • Για τις εταιρείες 3ης έως 7ης: Έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας ετών 2019 – 2023, για τυχόν παραλείψεις υποβολής πιστοποιητικών εμπειρίας.
 • Για τις εταιρείες 3ης έως 7ης: Βεβαιώσεις κύκλου εργασιών εταιρείας και Κ/Ξ τους, για τα έτη 2019 έως 2023. (Παράρτημα Ζ). Προτείνεται η έκδοση συγκεντρωτικής βεβαίωσης κύκλου εργασιών για την 5ετία: 2019 – 2023. (περιλαμβάνει συνολικό κύκλο εργασιών, άθροισμα καταστάσεων τιμολογίων & συμβολαίων πώλησης, καθώς και ποσά φορολογικών δηλώσεων εταιρείας και Κ/Ξ της.

Προϋποθέσεις κατάταξης στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΗΕΕΔΕ: 

 • Ίδια Κεφάλαια
 • Κύκλος εργασιών 3 ετίας
 • Κατασκευαστική εμπειρία 5 ετίας
 • Στελέχωση με μηχανικούς του ΜΕΚ
 • Αξία παγίων
ΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. & ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΛΑΧ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α1 1 ΜΕΚ Α
Α2 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α
Διπλογραφικά βιβλία: ίδια κεφάλαια – ταμείο > 50.000€. Απλογραφικά βεβαίωση τράπεζας ή και πάγια > 50.000€ 150.000 62.000 1 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Β + 2 ΜΕΚ Α
Διπλογραφικά βιβλία: ίδια κεφάλαια – ταμείο > 100.000€ & πάγια 50.000 Απλογραφικά βεβαίωση τράπεζας 100.000€ και πάγια  50.000€ 300.000 125.000 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ + 2 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 375.000€ & πάγια 125.000€ 750.000 312.000 1 ΜΕΚ Δ + 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Γ + 1 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Γ + 3 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 750.000€ & πάγια 250.000€ εκ των οποίων 20% μηχανικός εξοπλισμός 1.500.000 625.000 2 ΜΕΚ Δ ή 1 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ + 1 MEK Γ + 2 ΜΕΚ Β
Ίδια κεφάλαια 2.200.000€ & πάγια 730.000€ εκ των οποίων 20% μηχανικός εξοπλισμός 4.400.000 1.830.000 3 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Δ + 4 ΜΕΚ Γ ή 1Δ + 2 ΜΕΚ Γ + 4 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

Ίδια κεφάλαια 4.400.000€ & πάγια 1.460.000€ εκ των οποίων 20% μηχανικός εξοπλισμός 8.800.000 3.660.000 4 ΜΕΚ Δ ή 3 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ  ή 2 ΜΕΚ Δ + 4 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ + 4 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

Ίδια κεφάλαια 44.000.000€ & πάγια 15.000.000€ εκ των οποίων 20% μηχανικός εξοπλισμός 88.000.000 36.600.000 7 ΜΕΚ Δ ή 6 ΜΕΚ Δ + 2 ΜΕΚ Γ ή 5 ΜΕΚ Δ + 4 ΜΕΚ Γ ή 4 ΜΕΚ Δ + 6 ΜΕΚ Γ ή 4 ΜΕΚ Δ + 3 ΜΕΚ Γ + 6 ΜΕΚ Β ISO 9001:2008

ΕΝ ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

ΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, επί των οποίων ορίζεται και το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου ανά τάξη ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΤΑΞΕΙΣ
Α1 90.000 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α2 300.000 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΘ. & ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒ.
750.000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
1.500.000 ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
3.750.000 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
7.500.000 ΒΙΟΜ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
22.000.000 ΠΛΩΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
44.000.0000 ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Δεν υπάρχει ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα 140 και 141 του ν. 5106\2024:

Άρθρο 140 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4764/2020 και άρθρων 39 και 65 π.δ. 71/2019

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί θεμάτων Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των Μητρώων μετά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε., που ορίζεται με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), κρίνονται σύμφωνα με το π.δ. 71/2019 (Α’ 112), με εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 2 και τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 12 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά την εγγραφή φυσικών προσώπων στη βαθμίδα 0 του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) αντίστοιχα. Για την εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις δεν απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή στην βαθμίδα 0.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), περί Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε., κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη διαπιστωτική πράξη της παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), οι μελετητικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξήτους στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης και τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η απόφαση κατάταξης της μελετητικής επιχείρησης στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε..»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε., κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη διαπιστωτική πράξη της παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία έργων ή εξειδικευμένη εργασία και τάξη στα Τμήματα Ι και II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 45 και 47), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η επανάκριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε..»

Άρθρο 141 Μεταβατικές διατάξεις ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής και πτυχίων που αφορούν στο ΜΗ.Τ.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείο Μελετών που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 και όσα εκδόθηκαν εφεξής και είναι σε ισχύ, κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), εξακολουθούν να ισχύουν, για το διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης κατάταξης της μελετητικής επιχείρησης στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπό την προϋπόθεση υποβολής της αίτησης επανάκρισης της παρ. 1, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται σε αυτό. Η απόφαση κατάταξης εκδίδεται εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Με την πάροδο της προθεσμίας των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε. παύει η ισχύς όλων των πτυχίων για τα οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση επανάκρισης εντός της ως άνω προθεσμίας.»

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, και όσα εκδόθηκαν εφεξής, μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), εξακολουθούν να ισχύουν για το διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης κατάταξης της μελετητικής επιχείρησης στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπό την προϋπόθεση υποβολής της από την παρ. 1 του άρθρου 65 προβλεπόμενης αίτησης επανάκρισης, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται σε αυτό.

Η απόφαση κατάταξης εκδίδεται εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Με την πάροδο της προθεσμίας των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε. παύει η ισχύς όλων των πτυχίων για τα οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση επανάκρισης εντός της προθεσμίας αυτής. Για το χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών από τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΜΗ.Τ.Ε., και εφόσον εντός αυτού υποβληθεί αίτηση επανάκρισης ή δήλωσης της παρ. 2, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης, εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

Διαβάστε επίσης:

Μπόζος Δημήτρης

Chief Operating Officer COO

Technologistiki Start You Up P.C. 

dimitris@dimosia-erga.com bozosdim@gmail.com

+302106452883 +302106458266 +306973790219

διαβασε ακομη:

Uncategorized

Εγγραφή και αναβάθμιση στο ΜΕΚ με το ΠΔ71

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) Αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών, εγγραφής, αναθεώρησης στα νέα μητρώα του ΜΗ.Τ.Ε.: ΜΕΚ, ΜΕΜ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. πρώην ΜΕΕΠ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ. Μ.Ε.ΙΔ.Ε,

Uncategorized

Νέο μητρώο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. ΙΦΕ.

Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης (ΙΦΕ), εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης  –  διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε) Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 63 Α\01.05.2024 ο Ν. 5106\2024 στα άρθρα 140

Uncategorized

Εισφορά ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ, με μεταφορά, των εν εξελίξει έργων (ανεκτέλεστου).

Βάσει των διατάξεων του ν. 4935\2022, δίνεται στις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικά ΜΕΕΠ), να εισφερθούν (“μετασχηματιστούν”) σε νέες ΙΚΕ ΑΕ, ή, σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο,